Általános Szerződési Feltételek

 

Amely létrejött a JAKAB REISEN Utazási Iroda Kft. (H-9400 Sopron, Mátyás kir. u. 7. Adósz:14905867-2-08, Cégjegyzéksz: Cg 08-09-018721, Reg.szám: U-001116, Adatkezelési ny. szám: NAIH-135078/2017)
másfelől az Utas Megrendelő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Levelezési cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefonszám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . részéről.

Utazásközvetítő irodán keresztül történő foglalás esetén:
Foglaló iroda neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Székhelye:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adószám:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Engedélyszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az utazás neve, ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Utazási Szerződés

1. A JAKAB REISEN által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6254.§ az utazási szerződésről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint az alábbi feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az utazás megrendelésével, ill. a jelentkezés írásbeli nyilvántartásba vételével és a díjelőleg megfizetésével létrejön az utas vagy meghatalmazottja és a JAKAB REISEN között a rendelet szerinti utazási szerződés. Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az Utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, illetve, hogy az Utas a harmadik személy vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, a JAKAB REISEN és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik, a jogok a harmadik személyt illetik.

3. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a JAKAB REISEN által közzétett programajánlat, ill. ezek mellékletei tartalmazzák. Az adatok­ban bekövetkezett változásokról irodánk Önt tájékoztatja.

4. Az utazáshoz szükséges útlevelet és vízumot Önnek kell beszereznie. Kérjük, hogy az utazásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások) szíveskedjen be­tartani. Az utazáshoz szükséges dokumentumának érvényességéért Ön felel. Ezek elmulasztásából, ill. megszegéséből eredő többletköltségek, valamint az ezzel okozati összefüggésben felmerülő kártérítés Önt terheli.

II. A díjfizetés feltételei és a részvételi díjak érvényessége

1. A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a JAKAB REISEN eljárási díját, ill. szervezési költségét, az betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást az autóbuszra vonatkozóan, valamint az áfát tartalmazza. A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, belépőket, helyi közlekedési jegyeket, fakultatív programok árát, a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi dí­jat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.

2. Bel és külföldi hatósági árváltozás, szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket), valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt irodánk legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével. Irodánk a meghirdetett árakat 1 €=380 Ft 1 GBP=440 Ft árfolyamig tartja, az ezt meghaladó árfolyamváltozást az eladási árakban év közben is érvényesítheti. Az áremelkedésről minden esetben írásban tájékoztatja az utast. Ha részvételi díj emelése a 8%-ot, vagy az 9.000 Ft/fő összeget meghaladja, Ön az erről kapott értesítéstől számított 3 munkanapon belül elállhat a szerződéstől személyesen vagy írásban (ajánlott levélben), és a befizetett összeg Önnek teljes egészében visszajár.

3. A JAKAB REISEN által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor, illetve az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg előleget kell fizetni, mely garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A befizetendő előleg a mindenkori részvételi díj 40%-a. A hátralék legkésőbb indulás előtt 30 nappal fizetendő. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hátralék fizetéséről külön értesítést nem küldünk Önnek! A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelés automatikusan törlésre kerül. A hátralék befizetésével egyidejűleg esedékes a jelentkezéskor megrendelt kapcsolódó szolgáltatások (fakultatív programok, felárak, stb.) dí­jának kiegyenlítése is. Fakultatív programok és felárak az út indulása előtti max. 10. napig módosíthatók. Helyszínen történő módosítást sajnos nem áll módunkban elfogadni.

4. Fakultatív programokat minimum 15 utas jelentkezésekor szervezünk. Ezeken való részvételi szándékát az előleg befi­zetésekor, de legkésőbb a teljes részvételi díj kifizetésekor Önnek jeleznie kell. Kivételes esetekben helyszíni jelentkezést is elfogadunk. Amennyiben a fakultatív program elmarad, a befizetett összeg Önnek teljes összegben visszajár, de emiatt kártérítés nem illeti meg az utast.

III. A szerződés megszegésének esetei, jogkövetkezményei

1. A Jakab Reisen a befizetett összeg visszatérítése mellett

- a 6 napnál hosszabb utak esetében az utazás megkezdése előtt 20. napig

- 2-6 nap közötti időtartamú utak esetében utazás előtt 7. napig

- 1 napos utak esetében utazás megkezdése előtt 48. óráig

kártérítés kötelezettsége nélkül felmondhatja az utazási szerződést amennyiben az utazáshoz tervezett legkisebb létszám (25 fő) nem jött össze. Ebben az esetben Önnek joga van az eredetivel azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgálta­tásra, ha ennek nyújtására a JAKAB REISEN-nek lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet Önt, mint utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a JAKAB REISEN köteles a különbözetet megtéríteni. Kérheti a teljes részvételi díj visszatérítését, valamint az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat összegét.

2. Az utazás megkezdése előtt 66. napig az utas által történt felmondás esetén az Utas/megrendelő 5000 Ft/fő költség­térítést köteles megfizetni a Jakab Reisennek. Ha a megrendelő 66 napon belül áll el a szerződéstől úgy elállási jogát bánatpénz megfizetése ellenében gyakorol­hatja.
A bánatpénz mértéke:
 • 66-36 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 10%-a
• 35-29 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 30%-a
• 28-22 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 45%-a
• 21-15 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 60%-a
• 14-8 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 75%-a
7 napon belüli felmondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%
1 napos kirándulások esetén az utazás megkezdése előtti 19. napig beérkezett felmondás esetén 2000 Ft/fő költség­térítést köteles az Utas megfizetni.
A bánatpénz mértéke egynapos kirándulások esetén:
• 18-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30%-a
• 7-4 napon belüli felmondás esetén a részvételi díj 50%-a
• 3 napon belüli felmondás,valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát harmadik személy részére engedmé­nyezni, erről köteles az utazási vállalkozót haladéktalanul tájékoztatni. Az engedményezésből eredő igazolt többlet­költségeket az engedményes viseli. Az utas az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha ezeket az engedményes átvállalta, valamint kizárólag olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. A kedvezmén­nyel igénybevett utaknál a névváltozás a különbözet megfizetésével lehetséges.

3. Ha Önt saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befize­tett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

4. Ha rendelőintézeti vagy kórházi szakorvos ill. háziorvos által igazolt utazásképtelenséggel járó betegség, baleset, elhalálozás, ill. igazolt katonai szolgálat miatt Ön nem vehet részt az utazáson vagy az Önnel együtt utazó közeli hozzátartozója (házastársa, élettársa, szülője, gyermeke) betegsége, balesete vagy halála, az Ön lakásának kirablása, természeti csapás miatt (feltéve, ha ezek az okok az utazásra jelentkezéskor még nem álltak fenn) saját érdekében kérjük, hogy utazásképtelenségéről, a kiváltó ok felmerülésétől számított 2 napon belül, közvetlenül vagy megbízottja útján értesítse irodánkat. A lemondás költségeit a szerződés alapján a biztosító társaság 20% önrész levonásával Önnek megtéríti. Az Ön által kért, az utazás megkezdése előtti bármely utólagos módosítás (pl.: részvételi jog más személyre történő engedményezése, ülésrend, szállodai elhelyezés) kezelési költsége 1.000 Ft. Az eddigi évek tapasztalata alapján felhívjuk szíves figyelmét, hogy a stornóbiztosítás nem terjed ki olyan betegségek miatti lemondásra, amelyek már az utazás jelentkezés időpontjában ismertek voltak, illetve amelyek a biztosítás megkötése után előreláthatóan kezelésre szorulnak. A stornóbiztosítás igénybevételének jogosságát betegség, baleset esetén az orvosi igazolás alapján a bizto­sító orvosszakértői bírálják el!

5. Amennyiben az utazás teljesítésének megkezdése a szerződéskötéskor még előre nem látható vis major (erőhatalom, váratlan el nem hárítható körülmény, pl. természeti katasztrófa, háború, belső zavargások, stb.) miatt veszélybe ke­rülne, úgy mind Ön, mind a JAKAB REISEN felbonthatja az utazási szerződést. Ebben az esetben a részvételi díjat visszatérítjük. Ha ugyanilyen okok miatt a már megkezdett utazás megszakad, kötelesek vagyunk az Ön érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni (pl. hazautazás), és ennek költségeit megelőlegezni. Ebben az esetben az arányos részvételi díjat visszatérítjük Önnek.

6. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, mely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, irodánk azonos vagy magasabb ér­tékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a JAKAB REISEN a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríti. Amennyiben a JAKAB REISEN helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az Utas nem fogadja el, az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől elállhat, ebben az esetben irodánk a befizetett részvételi díjat visszafizeti.

7. Amennyiben az utazási szerződés megkötése után a megnevezett desztinációk a Külügyminisztérium oldalán "utazásra nem javasolt térségek" I-es kategóriába kerülnek, akkor a megrendelő bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.

IV. Egyéb feltételek

1. A JAKAB REISEN a szerződésben vállalt teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő (fuvarozó, szálloda) útján teljesíti.

2. Kérjük, hogy a poggyászának őrizetéről saját maga gondoskodjon. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért, valamint az autóbuszon Utas által keletkezett kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel.

3. A JAKAB REISEN nem köteles a befizetett részvételi díjat Önnek visszatéríteni, amennyiben Ön valamelyik szolgálta­tást saját elhatározásából nem vette igénybe.

4. Az utazási szerződés hibás teljesítésére vonatkozó kifogásait kérjük, hogy az utazás befejezését követően legkésőbb 3 munkanapon belül szíveskedjen írásban utazási irodánknak megküldeni. Felhívjuk figyelmét, hogy a kifogásra okot adó eseményt helyszínen irodánk csoportkísérőjével haladéktalanul közölni kell, mert a közlések késedelméből eredő kárért Ön felel. Bejelentéséhez kérjük csatolja a helyszíni reklamáció igazolt 1 példányát. Utazási irodánk a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontunkról Önt 8 napon belül írásban tájékoztatjuk. Amennyiben Ön kifogásait nem közölte a helyszínen - orvoslás, vagy jegyzőkönyvbevétel céljából - ill. kárigényét késedelmesen jelentette be, a JAKAB REISEN mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

5. Ha Ön az utazás során hirtelen megbetegszik, vagy baleset éri a feltétlenül szükséges gyógykezelés költségeit az Alfa az utasbiztosítás keretében - mely irodánkban köthető (és a részvételi díj nem tar­talmaz) - a rögzített feltételek szerint téríti.

6. A JAKAB REISEN fenntartja a jogot kivételes esetekben a szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, vala­mint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésére, esetleg a részvételi díj változását kizárólag üzletpolitikai érdekből.

7. A JAKAB REISEN által szervezett utazással kapcsolatosan minden perben a felek alávetik magukat az utazási iroda székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességének.

8. Jelen szerződési feltételek a 2023. november 1. után valamennyi JAKAB REISEN által szervezett egyéni ill. társasutazások­ra érvényes. Egyéb utazásokra az adott partneriroda saját szerződési feltételei lépnek érvénybe.

9. A JAKAB REISEN a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az Aegon Biztosítóval kötött szerződést. A jogszabály(ok) időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak. A www.jakabbus.huweboldalon található Általános tájékoztató és a foglaláskor készült Megrendelő/Visszaigazolás az Utazási szerződés elválaszthatatlan része. Az Utas kijelenti, hogy maga és utastársai nevében a JAKAB REISEN által kiadott utazási ajánlatban  és jelen szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja, aláírásával igazolja.

10. Alulírott megrendelő aláírásommal igazolom, hogy a jelen utazási feltételeket, valamint az utazási szerződés alapjául szolgáló programfüzetet, egyéb kiadványt, honlapot és az azokban általam megrendelt utazási és biztosítási szolgáltatás(ok)ra vonatkozóan található leírást, ár listát, tájékoztatást, figyelemfelhívást az utazási és biztosítási szolgáltatás(ok) megrendelését, ill. az utazási szerződés megkötését megelőzően átvettem, ill. megtekintettem, tartalmukat részletesen megismertem, megértettem, és elfogadtam az általam képviselt utasok nevében is.

 

 

 

…………………………….               …………………………………….

  Utazási iroda képviselő                 Utas vagy képviselőjének aláírása