Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Jakab Reisen Utazási Iroda

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

 

 1. Bevezetés

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja figyelembe véve az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A jelen szabályzat tartalmazza a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft munkatársai által alkalmazandó – adatkezeléssel összefüggő – szabályokat, illetve bemutatja az utazási irodánál alkalmazott adatkezelési folyamatokat. A szabályzat célja, hogy egyértelműen biztosítsa az iroda működése során a hatályos magyar jogszabályoknak és a GDPR-nak való megfelelést. A szabályozás kiterjed minden rendszerre, személyre és folyamatra, akik/amelyek a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft információs rendszerét alkotják, beleértve a vezető tisztségviselőket, munkavállalókat, szállítókat és további harmadik feleket, partnereket, akik a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft által kezelt adatokhoz bármilyen formában hozzáférhetnek.

A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett bármely személyesadat-kezelést e szabályzattal összhangban és a jogszabályoknak megfelelően kell végezni, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e. E szabályzatot kell alkalmazni az Unió területén tartózkodó érintettek személyes adatainak az Unióban tevékenységi hellyel nem rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó által végzett kezelésére.

 

 1. Adatkezelő személye

Név: Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft

Székhely: 9400 Sopron, Mátyás király u.7.

E-mail: office@jakabbus.hu

Engedélyszám: U-001116

Adatkezelés Nyilvántartási száma: NAIH-135078/2017.

 

Adatfeldolgozók: Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft munkavállalói

 

 

 1. Adatkezelés jogalapja

A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft. Az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.

 • A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, az utazásközvetítői tevékenységgel összhangban az utazásszervezők utazási csomagjainak megismertetéséhez, ajánlat kéréséhez/ajánlat adásához, az általa közvetített utazási szerződések létrejöttének elősegítéséhez szükséges körben és ideig kezeli, illetve továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó belföldi és külföldi partnerek részére az alkalmazott informatikai rendszerek használatával.
 • A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft, mint utazásközvetítő más utazásszervezők szolgáltatásaira adott megrendelések esetében az ügyfél személyes adatait továbbítja az utazásszervező felé.
 • A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft tevékenységét, illetve ügyfelei adatainak kezelését az alábbi jogszabályoknak megfelelően végzi:
 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
 2. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
 3. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
 4. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),
 5. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet – az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről,

281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

 1. Fogalmak: 

a. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

b. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

c. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

d. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

e. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

f. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

g. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

h. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

i. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

j. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

k. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

l. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

m. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 

 1. Adatkezelés célja

A  Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft az Infotv. alapján személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen: regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység,  szerződéskötés,  utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése,  panaszok, bejelentések, igények kezelése,  igényérvényesítés,  kapcsolattartás,  jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése

 Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kérhetőek, amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

 1.  Kezelt adatok, célja és jogalapja, időtartama 

Személyes adatok kezelését, vagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik. Külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához.

Érdeklődés, ajánlatkérés esetén Felhasználó hozzájárulásával az alábbi adatokat kezeli a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft : e-mail cím, év, érdeklődés tárgya.

Utazási szerződés kötés esetén az alábbi adatok kerülnek kezelésre a Felhasználó hozzájárulásával: Pontos név, e-mail cím, szerződés tárgya, 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet szerinti összes közlendő adat Az adatkezelések jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, ami a Felhasználó beazonosításhoz és a szerződés kötéshez elengedhetetlenül szükséges adat, melyet a Felhasználó bármikor módosíthat, törlését kérheti, kivételt képez szerződés kötés utáni törvényi kötelezettség teljesítéséhez szükségesen tárolt adat, melyet a  Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft szerződés teljesítést követő plusz 5 évig kell tárolnia. 

 

 

Értékesítés:

Az értékesítés folyamán a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft  az utastól kizárólag azokat a személyes adatokat kéri el, ami az utazáshoz és az irodánkkal létrejövő szerződéskötéshez szükséges. A személyes adatok segítségével tudjuk a foglalásokat véglegesíteni, az utazásközvetítői szerződést megkötni, és az utazásszervező részére az utazási szerződés megkötése érdekében továbbítani. A szerződések elkészítése saját „Nagy Utazás” nevű CRM rendszerünkben történik. A rendszerben tároljuk az utas személyes adatait az utazásközvetítői szerződés keretein belül kapcsolattartási céllal. A kinyomtatott aláírt szerződést a számviteli törvénynek megfelelően a könyvelésre továbbítjuk, majd miután visszaérkezett a törvényi előírásoknak megfelelően őrizzük, a törvényben előírt ideig.

A weben történő online értékesítés folyamán az utazáshoz szükséges személyes adatokat titkosított HTTPS protokolt használva juttatja el honlapunk az irodába, amit manuálisan az előbb említett rendszerbe felviszünk és visszaigazolunk.

Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft honlapja: www.jakabbus.hu

Offline értékesítés, regisztráció, ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt személyes adatok

 • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
 • Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
 • Adattovábbítás (alább részletezve): külső foglalási rendszerek, bankok, belső CRM
 • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
 • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
 • Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány

Online értékesítés saját weboldalon keresztül (alább részletezve), ügyfélkapcsolat (üzleti szerződéses kapcsolat) létesítése és annak fennállása során kezelt adatok:

 • Köre: utazó neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • Az adatkezelés jogalapja: szerződésen alapuló adatkezelés (Info tv. 6. § (4) bekezdés)
 • Az adatkezelés célja: értékesítés, üzleti kapcsolat létesítése
 • Az adatkezelés időtartama: A szerződéskötés, valamint kapcsolattartás és a kiállított számla esetében (elszámolást alátámasztó bizonylatok) a törvényben előírt iratmegőrzési idő szerint. Felmerülő kapcsolattartás esetén a hozzájárulás visszavonásáig
 • Adattovábbítás (alább részletezve): külső kapcsolódó foglalási rendszerek, bankok, külső szolgáltatást értékesítő rendszerek, belső CRM
 • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
 • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
 • Adatbekérés formája: webes űrlap, adatbekérő
  • Adatbekérés internetes helye: értékesítési oldalak (alább részletezve)
 • Adatbekérés fizikai helye: külső szerződött cég szervere

 

 1. A személyes adatok kezelésének alapelvei:

– jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni

– célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem lehet ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni (nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés)

– adattakarékosság elve: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk

– pontosság elve: a személyes adatok kezelésének pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek

– korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

– integritás és bizalmas jelleg elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

– elszámoltathatóság elve: az adatkezelő felelős az adatkezelési elvek betartásáért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 1. A hozzájárulás feltételei

– Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

– Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől

egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely ennek nem felel meg, kötelező erővel nem bír.

– Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

– Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 1. Elektronikus hírlevél

Amennyiben az Utas feliratkozik a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft hírlevelére,  vagy az Utas kér utazási ajánlatot, a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft az ehhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."

 1. Adatkezelés menete

A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft. által üzemeltetett www.jakabbus.hu  weboldalak meglátogatásához nincs szükség regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (vezeték - és keresztnév, cím (irányítószám, település, utca, házszám), e-mail cím, telefonszám) megadásával lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft -nél rögzítésre, miután az utas foglaláskor megadta őket. 

 1. Adattovábbítás

A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft. szolgáltatásait szerződött partnerei útján látja el. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait annak érdekében, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft  harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges.

Az utazási szerződés aláírásával az utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve ha az adattovábbítás jogszabály kötelező előírása alapján kötelező.

A Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft, partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

 1. Adattovábbítás harmadik országba:

Amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez szükség van, akkor a Jakab Reisen Utazási Iroda  Kft a Felhasználó személyes adatait Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is továbbíthatja, abban az esetben ha erről a Felhasználót az adattovábbítást megelőzően tájékoztatja. 

A megfelelő védelemre vonatkozó GDPR rendelkezések: GDPR 93. cikkének (2) bekezdése, általános adatvédelmi kikötésekre vonatkozólag, GDPR 40. cikke, melyben található kikötés amely tartalmazza a harmadik országbeli adatkezelőre vonatkozó viselkedési kódexet és kötelezettségvállalást, amely tartalmazza a megfelelő garanciákat a személyek jogaira vonatkozólag. GDPR 42. cikke, törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa. 

 1. Az utas személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft. Ezen kívül az Utas kérheti személyes adatainak módosítását, illetve törlését. Az alábbi kapcsolatfelvételi ponton teheti meg: office@jakabbus.hu , 9400 Sopron, Mátyás király u 7

 1. Munkavállalói viszony során kezelt személyes adatok:
  • Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, bankszámlaszám, családi állapot, gyermekek száma, egyéb bérszámfejtéshez nélkülözhetetlen adatok
  • Az adatkezelés jogalapja: munka törvénykönyvének előírásai
  • Az adatkezelés célja: munkatársak foglalkoztatása
  • Az adatkezelés időtartama: munka törvénykönyvének előírásainak megfelelő időpontig
  • Adattovábbítás (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail
 2. Álláshirdetésre jelentkezés során kezelt személyes adatok:
  • Köre: neve, neme, születési ideje, születési helye, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, iskolai végzetsége, szakmai tapasztalat, adóazonosító, egyéb megadott adatok
  • Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulása (Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja)
  • Az adatkezelés célja: új munkatársak keresése, álláspályázaton való részvétel
  • Az adatkezelés időtartama: az álláspályázat lejártáig, az érintett hozzájárulásával maximum egy évig újbóli megkeresés céljából
  • Adattovábbítás (alább részletezve): nincs
  • Adatfeldolgozó (alább részletezve): könyvelő és bérszámfejtő
  • Az adatszolgáltatás módja: önkéntes
  • Adatbekérés formája: papír alapú űrlap, formanyomtatvány, e-mail
 3. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatóak. 

 1. Felhasználó jogai: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő az (1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha i) kezelése jogellenes; ii) az érintett kéri; iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 1. Törléshez való jog: 

A Jakab Reisen Utazási Iroda Kft  indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Felhasználó személyes adatait, ha a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft kezeli a személyes adatokat (kivételt képez a közvetített út, ez esetben az adatkezelő az utazást szervező iroda), amennyiben a Felhasználó adatai törlését kéri, vagy visszavonja hozzájárulását személyes adatai tárolásához a Jakab Reisen Utazási Iroda Kft –től.

 1. Adathordozhatósághoz való jog: 

A felhasználó jogosult az adatainak rá vonatkozó, amelyeket korábban Felhasználó adott meg és adatkezelő rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat széles körben használt, olvasható formátumban megkapja, Felhasználó által megadott elérhetőségek egyikére. Ez a rendelkezés csak azon adatokra vonatkozik, amely nem terjed ki az anonim adatokra, illetve a nem rá vonatkozó személyes adatokra. 

 1. Panasz, jogorvoslat

Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

még töltünk